nie pokazuj więcej , zamknij
nowe zasady dotyczące Cookies

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu. Możesz dokanać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Czytaj więcej
Regulamin

I. ZASADY OGÓLNE

Serwis internetowy wykonawcabudowlany.pl jest ogólnopolską platformą prezentacji ogłoszeń świadczenia usług budowlanych i pokrewnych i pośredniczenia w zawieraniu umów, z którego mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, prawne a także podmioty nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Operatorem serwisu jest spółka Dariusz Grzegorczyk i Wspólnicy Sp.k., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000301925, NIP 7851762624, REGON 300808508.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego wykonawcabudowlany.pl Wszystkie usługi serwisu świadczone są za pośrednictwem witryny internetowej o adresie: www.wykonawcabudowlany.pl

Poprzez Regulamin rozumiemy zasady opisane na poniższej stronie oraz na stronach i witrynach mieszczących się pod odnośnikami tutaj zawartymi (np. Polityka Ochrony Prywatności). W celu korzystania z serwisu wykonawcabudowlany.pl należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować go. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu Rejestracji.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

wykonawcabudowlany.pl– ogólnopolski serwis internetowy służący prezentacji Ogłoszeń świadczenia usług i pośredniczenia w ich sprzedaży. Właścicielem i zarządcą znaku i zawartych w nim treści prezentowanych na stronach serwisu jest spółka Dariusz Grzegorczyk i Wspólnicy Sp.k., wpisana do KRS pod numerem 0000301925, z siedzibą w Śremie.

Użytkownik zarejestrowany – osoba fizyczna, prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, która po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, dokonała procesu Rejestracji w serwisie wykonawcabudowlany.pl.

Użytkownik niezarejestrowany – każda osoba, która korzysta z usług świadczonych w serwisie wykonawcabudowlany.pl bez rejestracji, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, przy czym przez Użytkownika rozumie się zarówno Użytkownika zarejestrowanego jak i Użytkownika niezarejestrowanego.

Rejestracja – proces polegający na podaniu danych osobowych oraz kontaktowych za pomocą formularza na stronie serwisu wykonawcabudowlany.pl,. Formularz wymaga odpowiedniego zaznaczenia danych w nim zawartych lub dokonania uzupełnień wskazanych miejsc.

Konto - profil Użytkownika w serwisie wykonawcabudowlany.pl umożliwiający mu dostęp do jego danych osobowych, listy oferowanych usług oraz innych informacji i operacji przydatnych podczas korzystania z wykonawcabudowlany.pl

Usługodawca (nazywany także Wykonawca) – Użytkownik zarejestrowany, który zaprezentował się w wykonawcabudowlany.pl dodając Ogłoszenie o wykonywanych przez siebie usługach, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie tego Ogłoszenia oraz jego danych osobowych i kontaktowych dla innych Użytkowników serwisu.

Ogłoszenie (nazywane także Usługa) – deklaracja Usługodawcy wykonywania określonej usługi, zgodnie z jej opisem w serwisie wykonawcabudowlany.pl. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) lecz stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

Opis usług w Ogłoszeniu – zawiera wszelkie informacje o świadczonych usługach, możliwe do wprowadzenia w serwisie wykonawcabudowlany.pl. Opis usług w Ogłoszeniu zawiera m. in.: nazwę wykonywanej usługi, zdjęcia, tekstowy opis, opcje dodatkowe oraz rabaty.

Wykonanie usługi – wykonanie przez Usługodawcę usługi zgodnie z jej opisem i wywiązanie się z zapłaty przez Użytkownika korzystającego z usługi.

Opinia – tekstowa ocena Usługi/Usługodawcy przez innego Użytkownika serwisu.

Usługa wykonawcabudowlany.pl – usługa świadczona przez serwis wykonawcabudowlany.pl dla swoich Użytkowników.

Zleceniodawca – Użytkownik (zarejestrowany lub niezarejestrowany), który zamieszcza na wykonawcabudowlany.pl.

Zlecenie, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie treści tego Zlecenia, w tym jego danych osobowych i kontaktowych dla innych Użytkowników serwisu. Zlecenie - rozumie się przez to zamieszczenie w Serwisie zapotrzebowania na wykonanie określonej usługi lub dzieła.

Opis Zlecenia - zawiera opis oczekiwanej usługi i/lub wymagania odnośnie umiejętności i doświadczenia Usługodawcy. Może zawierać także dodatkowe informacje np. preferowana przez Zleceniodawcę forma zapłaty, termin, miejsce.

III. USŁUGI

1. ZLECENIE

  1. Składanie Zlecania, Ofert do Zlecenia oraz przeglądanie katalogu Zleceń przez Użytkowników jest bezpłatne. Użytkownik wystawiając Zlecenie oświadcza, że jest ono powiązane z branżą budowlaną. Aby złożyć Zlecenie, Użytkownik powinien wypełnić dostępny w Serwisie formularz dodawania Zlecenia. Użytkownik tworzy za pomocą formularza opis usługi, którą chce zlecić oraz określa ogólne warunki transakcji. Użytkownik umieszcza swoje Zlecenie w odpowiedniej dla Zlecenia kategorii branżowej. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość przeniesienia zlecenia do innej kategorii. Po zatwierdzeniu przez Użytkownika treści opisu Zlecenia jego publikacja w Serwisie zostaje rozpoczęta z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy Użytkownik wybrał dla swojego Zlecenia usługi płatne – będą one świadczone po uiszczeniu opłaty przez Użytkownika i odnotowaniu tego faktu przez Serwis. 

  2. Użytkownicy zainteresowani wykonaniem Zlecenia składają propozycje wykonania Zleconej pracy poprzez odpowiedni formularz zamieszony na stronie z opublikowanym Zleceniem. Niezwłocznie po przesłaniu propozycji, o której mowa w zdaniu poprzednim,  Zleceniodawca otrzymuje mailowe powiadomienie o złożonej przez Użytkownika propozycji. 

  3. Publikacja Zlecenia kończy się w następujących sytuacjach:  - z chwilą wyboru przez Zleceniodawcę Wykonawcy Zlecenia;  - po upływie terminu ważności publikacji Zlecenia, wynoszącego maksymalnie 90 dni; - w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Zlecenia przez Zleceniodawcę. 

  4. Jeżeli publikacja Zlecenia zakończy się wyborem Wykonawcy, Strony powinny przystąpić do czynności zmierzających do zawarcia umowy realizacji zlecenia. W trakcie publikacji Zlecenia, osoby zainteresowane ich przedmiotem, mogą drogą elektroniczną, za pośrednictwem wykonawcabudowlany.pl zadawać pytania Zleceniodawcom lub Wykonawcom związane z zawarciem transakcji. Oferty zawarte w treści opublikowanego Zlecenia są wiążące, chyba że Użytkownicy zgodnie postanowią o zmianie warunków przyszłej umowy. 

  5. Niezwłocznie po zaakceptowaniu warunków wykonania Zlecenia przez obie strony, poprzez specjalnie do tego przeznaczony formularz w serwisie, strony biorące udział w Zleceniu otrzymują informacje o kontrahencie obejmujące następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. 

  6. Wykonawcy, nie mogą wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących Konsumentom, nawet w przypadku, gdy wykonanie  Zlecenia nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej. Rękojmia nie rozciąga się na wady oferowanej usługi, o których Użytkownik wiedział, w szczególności na te, które Wykonawca ujawnił w usłudze.

  7.Wykonawcabudowlany.pl umożliwia Użytkownikom zawieranie umów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Właściciel serwisu nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy jako strony umowy mają możliwość jej zawarcia lub wykonania.

  8. Użytkownik może zamieścić w ramach Wykonawcabudowlany.pl, bez względu na wybór rodzaju konta nieograniczoną liczbę Zleceń.

  9.Poprzez publikację Zlecenia, Użytkownik oświadcza, że działa w dobrej wierze a przedmiot Zlecenia nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu której zostało rozpoczęta publikacja Zlecenia.

  10. Opis Zlecenia powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Zlecenia. Opis Zlecenia powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Zlecenia, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

  11.Użytkownicy zobowiązują się do niezamieszczania Zleceń, których treść narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

  12. Użytkownicy powinni dołożyć należytych starań, aby Zlecenia tworzone z ich Kont a także wysyłane propozycje zawarcia umowy nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zrozumienia konsekwencji wynikających z Regulaminu i przepisów polskiego prawa.

  13.Użytkownik nie może uczestniczyć i brać udziału w publikowanym przez siebie Zleceniu za pomocą innych Kont

  14. Dane Zlecenie można umieszczać tylko raz. To samo Zlecenie można umieścić powtórnie po skasowaniu wcześniejszego.

  15. Umieszczenie wielu Zleceń o tej samej treści w danym dziale lub w różnych działach spowoduje ich usunięcie.

  16 Administrator serwisu może usuwać Zlecenia bez powiadomienia o tym użytkownika. W przypadku usunięcia Zlecenia Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych na dane Zlecenie.

2.USŁUGI

  1. Użytkownik dodając Usługę oświadcza, że jest ona powiązana z branżą budowlaną. Aby dodać Usługę, Użytkownik powinien wypełnić dostępny w Serwisie formularz dodawania Usługi. Użytkownik tworzy za pomocą formularza opis Usługi, którą oferuje. Użytkownik umieszcza swoją Usługę w odpowiedniej dla Usługi kategorii branżowej. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość przeniesienia Usługi do innej kategorii. Po zatwierdzeniu przez Użytkownika treści opisu Usługi, jej publikacja w Serwisie zostaje rozpoczęta z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy Użytkownik wybrał dla swojej Usługi, usługi płatne – będą one świadczone po uiszczeniu opłaty przez Użytkownika i odnotowaniu tego faktu przez Serwis. 

  2.Użytkownicy zainteresowani ofertą  Usługodawcy mogą wysyłać do niego Prośby o wycenę usługi poprzez odpowiedni formularz zamieszony na stronie z opublikowaną Usługą. Niezwłocznie po przesłaniu wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca otrzymuje mailowe powiadomienie o wysłanej przez Użytkownika prośbie o wycenę. 

  3.Wykonawcabudowlany.pl umożliwia Użytkownikom zawieranie umów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Właściciel serwisu nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy jako strony umowy mają możliwość jej zawarcia lub wykonania.

  4. Użytkownik może zamieścić w ramach wykonawcabudowlany.pl, bez względu na wybór rodzaju konta nieograniczoną liczbę Usług.

  5.Poprzez publikację Usługi, Użytkownik oświadcza, że działa w dobrej wierze a przedmiot Usługi nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu której została rozpoczęta publikacja Usługi.

  6. Opis Usługi powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Usługi. Opis Usługi powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Usługi, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

  7.Użytkownicy zobowiązują się do niezamieszczania Usługi, których treść narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

  8.Wykonawca może w treści Usługi zamieścić charakterystykę swojej firmy oraz jej dane kontaktowe. W Usłudze można podać adres strony internetowej Wykonawcy. 

  9. Użytkownicy powinni dołożyć należytych starań, aby Usługi tworzone z ich Kont a także wysyłane propozycje zawarcia umowy nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zrozumienia konsekwencji wynikających z Regulaminu i przepisów polskiego prawa.

  10. Daną Usługę można umieszczać tylko raz. Tą samą Usługę można umieścić powtórnie po skasowaniu wcześniejszej.

  11. Umieszczenie wielu Usług o tej samej treści w danym dziale lub w różnych działach spowoduje ich usunięcie.

  12.Administrator serwisu może usuwać Usługi bez powiadomienia o tym użytkownika. W przypadku usunięcia Usługi Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych na daną Usługę.

3.KATALOG FIRM

  1. Użytkownik Serwisu może dodać firmę do Katalogu Firm, przeglądać oraz wyszukiwać wpisy w Katalogu Firm.

  2. Użytkownik rejestrujący się w Serwisie jako Firma wyraża zgodę na umieszczenie danych teleadresowych Firmy w Katalogu Firm. Użytkownik może w dowolnym momencie modyfikować  i aktualizować dane Firmy za pośrednictwem swojego Panelu Użytkownika. 

  3. Umieszczenie podstawowych danych teleadresowych firmy w Katalogu Firm jest automatycznie i bezpłatne.

  4. Użytkownik dodający firmę do Katalogu Firm może dodatkowo wyróżnić swój wpis poprzez wykupienie odpowiedniej usługi. Rodzaje usług i ceny oraz warunki płatności podaje niniejszy Regulamin oraz aktualny Cennik stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

  5 Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczonych przez Użytkownika treści, w szczególności tych naruszających niniejszy Regulamin, polskie prawo lub niepowiązanych z branżą budowlaną, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Użytkownika.

  6.Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych korekt wpisów, w szczególności usuwania błędów ortograficznych, literówek itp.

  7. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkowników na stronach internetowych Serwisu.

4. GIEŁDA

  1. Użytkownik Serwisu może przeglądać oraz wyszukiwać wpisy w Katalogu produktów.

  2. Użytkownik może dodać produkt do Katalogu produktów, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronach Serwisu. Użytkownik może w dowolnym momencie modyfikować  i aktualizować opis dodanego produktu za pośrednictwem swojego Panelu Użytkownika.

  3. Użytkownik dodający produkt do Katalogu Produktów może dodatkowo wyróżnić swój wpis poprzez wykupienie odpowiedniej usługi. Rodzaje usług, ceny oraz warunki płatności podaje niniejszy Regulamin oraz aktualny Cennik stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

  4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczonych przez Użytkownika treści, w szczególności tych naruszających niniejszy Regulamin, polskie prawo lub niepowiązanych z branżą budowlaną, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Użytkownika.

 5.Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych korekt wpisów, w szczególności usuwania błędów ortograficznych, literówek itp.                                                                                                                                                                                              

6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkowników na stronach internetowych Serwisu.

 

5. SYSTEM OCEN, OPINII I KOMENTARZY

1.W serwisie wykonawcabudowlany.pl Użytkownicy mogą wystawić ocenę firmie z której usług korzystali oraz mogą wystawić sobie wzajemnie komentarze i opinie jeżeli doszło między nimi do zawarcia umowy

 2.Ocena firmy stanowi subiektywną opinię o usługach, które firma świadczyła na rzecz Użytkownika. Ocena firmy jest publikowana w profilu firmy w Katalogu firm lub na stronie Wizytówce Firmy. Firma otrzymuje powiadomienie o otrzymaniu oceny od Użytkownika i może dodać swój komentarz do oceny. 

3. Strony umowy zawartej w ramach Zlecenia lub Zapytania ofertowego w Serwisie mogą jednokrotnie wystawić sobie wzajemnie opinię i komentarz dotyczące przeprowadzonej transakcji. Użytkownik, który otrzymał ocenę i opinię może ją jednokrotnie uzupełnić o swój komentarz.

4. Treści ocen , opinii i komentarzy oraz odpowiedzi na nie, są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis.

5. Opinia i komentarz są zawsze przyporządkowane do konkretnej transakcji, w ramach publikowanego Zlecenia lub Zapytania Ofertowego. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie oceny, opinie i komentarze oraz odpowiedzi.

6.Oceny,  opinie i komentarze oraz odpowiedzi powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać: - wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, - danych kontaktowych podmiotów innych niż wystawiający komentarz czy odpowiedź, w tym w szczególności imienia i nazwiska, nazwy Użytkownika (loginu), miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail Użytkownika, - adresów stron internetowych, - treści o charakterze reklamowym.

7. Administrator Serwisu nie ingeruje w treści ocen, opinii i komentarzy oraz odpowiedzi. Administrator Serwisu może, według własnej decyzji, usunąć albo edytować opinię i ocenę lub odpowiedź w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy: - naruszają zasady określone w art. 6 niniejszego działu, - zostały omyłkowo wystawione niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwej transakcji, jeśli identyczna opinia i ocena zostały już wystawione właściwemu Użytkownikowi, a treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,  - zostały wystawione przez Użytkownika, który działając z intencją zaszkodzenia drugiemu Użytkownikowi, uczestniczył w Zleceniu lub Zapytaniu Ofertowych wyłącznie w celu wystawienia oceny i opinii, - ich treść zawiera znaki, które powodują, że są nieczytelne.

8. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności poprzez podwyższanie liczby punktów za oceny oraz opinie i komentarze.

 

IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU WYKONAWCABUDOWLANY.PL ORAZ PROCES REJESTRACJI

1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych w serwisie wykonawcabudowlany.pl jest dysponowanie kontem poczty elektronicznej oraz dokonanie prawidłowej rejestracji w serwisie w sposób określony niniejszym regulaminem. Przez rejestrację konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy wykonawcabudowlany.pl a Użytkownikiem na czas nieokreślony.

2. Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, spółka prawa handlowego bądź inny podmiot nie posiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Użytkownik, chcący skorzystać z płatnych funkcji portalu, musi posiadać obywatelstwo polskie lub być osobą prawną lub podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną z siedzibą na terytorium Polski.

4. Użytkownik powinien podać prawdziwe i aktualne dane osobowe oraz aktualizować je w miarę konieczności. Serwis wykonawcabudowlany.pl nie weryfikuje danych osobowych podanych przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych bądź nieaktualnych. Wykonawcabudowlany.pl może żądać udokumentowania przez Użytkownika podawanych przez niego danych.

5. W trakcie rejestracji w serwisie Użytkownik wybiera swój identyfikator (login), służący do identyfikacji go w serwisie wykonawcabudowlany.pl oraz hasło umożliwiające dostęp do swojego konta. Login nie może zawierać mniej niż 5 i nie więcej niż 10 znaków. Musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę.Hasło powinno zawierać nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 znaków. 

6. Przez udział w serwisie użytkownik zobowiązuje sie do a) przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,  b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, c)używania usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, d) poszanowania polskiego prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej, f) nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu.

 

7. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności jego hasła dostępowe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi przy użyciu jego hasła dostępowego.

8. Użytkownik jest odpowiedzialny względem osób trzecich z tytułu korzystania z usług wykonawcabudowlany.pl. Użytkownik oświadcza, że będzie odpowiedzialny za szkodę, jaką poniesie wykonawcabudowlany.pl, związaną z korzystaniem z Usług przez Użytkownika i na żądanie wykonawcabudowlany.pl naprawi tą szkodę do pełnej wysokości poprzez zapłatę kwoty pieniężnej określonej w żądaniu wykonawcabudowlany.pl.

9. Postanowienie pkt. 8 powyżej nie znajduje zastosowania w stosunku do konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Konsument ponosi odpowiedzialność względem wykonawcabudowlany.pl i osób trzecich za szkodę wyrządzoną nienależytym korzystaniem z usług wykonawcabudowlany.pl, chyba że szkoda powstała wskutek okoliczności, za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

 

V. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Prawidłowe korzystanie z pełni usług świadczonych w Serwisie jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do Internetu komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Linux, Mac OS, MS Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Firefox, Opera, lub podobną).

2. Użytkownik zezwala serwisowi wykonawcabudowlany.pl na przetwarzanie następujących danych technicznych i technologicznych: a. adres IP, b. wywołany adres internetowy (URL), c. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony serwisu sprawdzoneuslugi.pl d. rodzaj przeglądarki, z jakiej korzysta Użytkownik, e. innych informacji transmitowanych protokołem http.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez serwis na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.


VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podczas rejestracji w serwisie wykonawcabudowlany.pl Użytkownik podaje następujące dane osobowe: a)dane obowiązkowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego b) dane obowiązkowe wobec przedsiębiorców: nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, przedmiot działalności gospodarczej, adres e-mail, nr telefonu

2. Korzystanie z poszczególnych usług świadczonych w serwisie wykonawcabudowlany.pl. może wymagać podania innych danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania Użytkownika. W szczególności dotyczy to organizowanych konkursów i promocji dla Użytkowników.

3. Użytkownik może zastrzec podanie niektórych danych wyłącznie do wiadomości tych innych Użytkowników, którzy zawarli z nim umowę poprzez serwis wykonawcabudowlany.pl.

4. Poprzez rejestrację w serwisie wykonawcabudowlany.pl. jego Użytkownik wyraża zgodę na: a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez serwis wykonawcabudowlany.pl w zakresie niezbędnym do organizacji serwisu, w sposób określony niniejszym Regulaminem, b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez serwis wykonawcabudowlany.pl w celach marketingowych i statystycznych, c) przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez serwis (serwis wykonawcabudowlany.pl może używać zagranicznych serwerów), d) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w serwisie, e)rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych w jego Koncie w sieci Internet, w sposób określony w odpowiedniej części serwisu.

5. Poprzez rejestrację w serwisie wykonawcabudowlany.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych wykonawcabudowlany.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem korzystania z serwisu wykonawcabudowlany.pl i Polityką Ochrony Prywatności. Równocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od wykonawcabudowlany.pl informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej.

6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji od serwisu wykonawcabudowlany.pl o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

7. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych stosowane przez serwis wykonawcabudowlany.pl określa Polityka Ochrony Prywatności.

 

VII. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Dodając swoje Ogłoszenie do serwisu wykonawcabudowlany.pl, Usługodawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania usługi, która jest przedmiotem Ogłoszenia i nie może być ona zabroniona przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.

2. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w serwisie Ogłoszenia, ich treści i wykonanie.

3. Usługodawca ma obowiązek rzetelnie i zgodnie z prawdą opisywać usługi będące przedmiotem Ogłoszeń. Opis nie powinien wprowadzać w błąd innych Użytkowników oraz powinien być zgodny z Regulaminem (patrz pkt. X) i przepisami prawa.

4. Ogłoszenie może być dodane jedynie do kategorii, z którą jest tematycznie powiązane.

5. Opcje dodatkowe i rabaty w opisie Ogłoszenia muszą być wyraźnie i jasno sformułowane, a podczas wykonywania usługi Usługodawca ma obowiązek się do nich zastosować.

6. Wymagane jest podawanie cen usług w serwisie wykonawcabudowlany.pl jako cen brutto.

 

VIII. SYSTEM OPINII

1. Opinie służą do wystawienia właściwej oceny Usługodawcy.

2. Użytkownik wystawiający opinię jest identyfikowany za pomocą adresu IP komputera oraz pliku cookie.

3. Użytkownik może wystawić tylko jedną opinię dla danego Ogłoszenia i maksymalnie 3 opinie dla Ogłoszeń danego Usługodawcy w ciągu 30 dni.

4. Użytkownik nie może wystawić opinii dla Ogłoszenia, w którym jest Usługodawcą.

5. Opinia może być pozytywna, neutralna oraz negatywna. Za pierwszą pozytywną bądź negatywną opinię od danego Użytkownika dla danego Usługodawcy, stan punktowy Ogłoszenia/Usługodawcy jest odpowiednio zwiększany/zmniejszany o jeden punkt.

6. Stan punktowy Ogłoszenia/Usługodawcy reprezentowany jest przez liczby oraz znaki graficzne znajdujące się za nazwą Użytkownika/Ogłoszenia.

7. Na każdą Opinię od Użytkownika Usługodawca może odpowiedzieć.

8. Opinia powinna oceniać przebieg współpracy między kontrahentami. Powinna być dokładna, uczciwa i obiektywna.

9. Użytkownik wystawiający Opinię jest zobowiązany do podania danych kontaktowych, które posłużą do rozpatrywania ewentualnych sporów powstałych w wyniku wystawienia opinii.

10. W szczególnych przypadkach serwis wykonawcabudowlany.pl zastrzega sobie prawo ingerencji w treść Opinii lub jej usunięcie.

 

IX.FORUM

1. Dostęp do serwisu Forum wykonawcabudowlany.pl posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet w trybie pozwalającym na przeglądanie. Każdy Użytkownik zarejestrowany dodatkowo może tworzyć nowe tematy oraz dodawać wypowiedzi w tematach. Każda wypowiedź opatrzona jest nazwą Użytkownika (autora) oraz datą dodania wiadomości.

2. Osoby dodające wypowiedzi na Forum wykonawcabudowlany.pl rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

3. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników: a. Przekazów reklamowych b. Wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony

5. Niedopuszczalne są działania mające na celu podbijanie wątków poprzez zamieszczanie wpisów nie posiadających treści oraz inne działania niezgodne z Netykietą.

6. Wykonawcabudowlany.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum wykonawcabudowlany.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Użytkownikom naruszającym niniejszy Regulamin administracja Forum wykonawcabudowlany.pl ma prawo: a. Blokować dostęp poprzez zablokowanie adresu IP b. Blokować login c. Blokować możliwość dodawania nowych tematów lub wypowiedzi

8. Wykonawcabudowlany.pl nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.

9. Administracja Forum wykonawcabudowlany.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, jego tematów lub jego wypowiedzi, bez podania przyczyny, których treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu, czy też forum dyskusyjnego.

 

X. OPŁATY I PROWIZJE

1. Tytułem świadczenia Usług płatnych wykonawcabudowlany.pl, Użytkownik wnosi opłaty w wysokości i w sposób wskazany w cenniku usług stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu (Cennik). Serwis wykonawcabudowlany.pl może wprowadzać dowolne rabaty, zniżki i upusty oraz promocyjnie znosić część lub całość opłat na czas oznaczony.

2. Wprowadzenie rabatów, zniżek, upustów i promocji nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.

3. Opłaty za usługi świadczone przez serwis wykonawcabudowlany.pl mogą być wnoszone przez Użytkowników w następujący sposób:a) przez ePrzelew, dla klientów banków, które obsługują tego rodzaju uslugę b) kartą płatniczą, pozwalającą na płatności w Internecie, c ) przelewem lub wpłatą gotówkową, d) za pomocą SMS Premium.

4. Serwis wykonawcabudowlany.pl świadczy Usługi po wniesieniu całkowitej opłaty przez Użytkownika. Zamówienia, których kwota nie będzie odpowiadała kwocie dokonanej wpłaty będą anulowane, a pieniądze zostaną zwrócone na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia od Użytkownika. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty przelewu bankowego oraz koszty prowizji pobranych podczas dokonywania wpłaty. Jeśli w ciągu 30 dni zamówiona usługa nie zostanie opłacona, zamówienie zostanie anulowane.

5. Na wniosek Usługobiorcy serwis wykonawcabudowlany.pl wystawia fakturę tytułem świadczonej usługi. Serwis wykonawcabudowlany.pl wystawia fakturę w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Faktura może być wystawiona w jeden ze wskazanych sposobów: a. faktura papierowa, odpłatnie wysyłana na zamówienie Użytkownika,  b. faktura do pobrania w formacie PDF, nieodpłatnie, po zalogowaniu do panelu Użytkownika.

6. Po wniesieniu opłaty za świadczenie Usługi i rozpoczęciu ich realizacji, Użytkownik nie może żądać zwrotu zapłaconej kwoty (Usługa zaczęła być realizowana).

7. Obsługą płatności zajmuje się: Przelewy24 i właściwa księgowość

 

XI. REZYGNACJA Z USŁUG I USUNIĘCIE KONTA W SERWISIE WYKONAWCABUDOWLANY.PL

1. Serwis wykonawcabudowlany.pl może odmówić rejestracji Użytkownikowi bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn jego Konto, jeśli: a)cel rejestracji jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu, b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a    także jeśli narusza prawa osób trzecich c) Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników serwisu.

2. W przypadkach mniejszej wagi serwis wykonawcabudowlany.pl może poprzestać na czasowym zawieszeniu Konta.

3. Serwis wykonawcabudowlany.pl powiadomi Użytkownika o fakcie zawieszenia bądź usunięcia z serwera Konta Użytkownika w dowolny sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej lub poprzez indywidualną wiadomość prywatną.

4. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownika bądź zawieszenia lub trwałego usunięcia Konta, Użytkownik może się odwołać w sposób wskazany w informacji o zawieszeniu lub usunięciu Konta. Serwis powinien odnieść się do odwołania Użytkownika w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia odwołania. Jeśli serwis nie udzieli odpowiedzi w ciągu 14 dni przyjmuje się, że decyzja została cofnięta, a pełna funkcjonalność Konta przywrócona. Decyzja odmowna jest ostateczna i odwołanie do serwisu wykonawcabudowlany.pl od takiej decyzji nie przysługuje.

5. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika oraz usunięcie Konta następuje na żądanie użytkownika, skierowane za pośrednictwem formularza w dziale kontakt, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Wskutek likwidacji Konta dane osobowe Użytkownika zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług.

6. Wypowiedzenie umowy i usunięcie Konta nie wiąże się z usunięciem z serwisu utworów, danych, opinii, komentarzy i innej aktywności Użytkownika, chyba że niniejszy Regulamin bądź postanowienia odnoszące się do poszczególnych Usług wykonawcabudowlany.pl stanowią inaczej.

7. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do usunięcia Ogłoszenia.

 

XII. REKLAMACJE

1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą świadczenia Usług przez serwis wykonawcabudowlany.pl drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie i wybierając odpowiednią kategorię.

2. Reklamacje należy zgłaszać nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi. Ograniczenie terminem na złożenie reklamacji nie ma zastosowania do Użytkowników, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: a. nazwę lub inne dane identyfikujące Usługę, b. termin nieprawidłowego działania Usługi, c. dane Użytkownika zgłaszającego reklamację, d. termin i formę dokonania płatności, jeśli reklamacja dotyczy usługi odpłatnej, e. uzasadnienie reklamacji.

4. Serwis wykonawcabudowlany.pl rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpływu. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w tym terminie wykonawcabudowlany.pl zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. 3. Jeżeli podane przez Użytkownika w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, wykonawcabudowlany.pl zwróci się do Użytkownika o wskazanie w określonym terminie dodatkowych informacji.

5. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na podany adres e-mail.

6. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika, a także złożone po terminie mogą nie być rozpatrzone.

 

XIII. ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU WYKONAWCABUDOWLANY.PL

1. Serwis wykonawcabudowlany.pl nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikami, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Usługodawcą lub Użytkownikami serwisu.

2. Serwis wykonawcabudowlany.pl nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania oferowanej przez Usługodawcę usługi, jak również za wszelkie działania lub zaniechania Użytkowników i Usługodawców.

3. Wykonawcabudowlany.pl nie mając żadnej możliwości czuwania nad przebiegiem Wykonania usługi, nie odpowiada za działania Usługodawców, w szczególności za jakość Wykonania usługi oraz za wypłacalność stron.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w serwisie.

5. Serwis wykonawcabudowlany.pl zastrzega sobie prawo zaistnienia przerwy w dostępności serwisu, zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych, bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkowników. Serwis wykonawcabudowlany.pl zapewnia, że planowane prace techniczne przeprowadzane będą zwłaszcza w godzinach nocnych, w taki sposób, aby powodowały możliwie najmniejszą uciążliwość dla Użytkowników.

6. Serwis wykonawcabudowlany.pl ma prawo wyłączyć opcje Promocja na stronie głównej dla Ogłoszenia, jeśli ma ona negatywny wpływ na wizerunek serwisu.

7. Serwis wykonawcabudowlany.pl nie odpowiada za błędy w Opisie Ogłoszenia, czy też nierzetelne informacje na jego temat.

8. Serwis nie odpowiada za błędnie usunięte lub zablokowane Ogłoszenia lub Konta Użytkowników.

9. Serwis wykonawcabudowlany.pl nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej, działalność innych podmiotów (w tym podmiotu zajmującego się obsługą płatności), działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od wykonawcabudowlany.pl.

10. Wykonawcabudowlany.pl zastrzega sobie prawo przekazania wszelkich danych osobowych będących w jego posiadaniu, a dotyczących Użytkownika, na wniosek stosownych organów władzy publicznej lub na wniosek osób trzecich działających na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

XIV. ZMIANY REGULAMINU

1. Serwis zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach serwisu lub poprzez przesłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej Użytkownika.

3. Zalogowanie się do serwisu wykonawcabudowlany.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, oznacza akceptację Regulaminu wykonawcabudowlany.pl w aktualnym brzmieniu.

4. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w serwisie.

5. Ogłoszenia i Zlecenia opublikowane przed wejściem w życie zmian Regulaminu emitowane są na zasadach dotychczasowych przez okres niekrótszy niż 30 dni.

 

XV. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a wykonawcabudowlany.pl, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach wykonawcabudowlany.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez wykonawcabudowlany.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.05.2013

 

II. ZAŁĄCZNIKI

Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

1. Polityka Ochrony Prywatności

2. Cennik